Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie

Odwiedza nas 1 gość oraz 0 użytkowników.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Potęgowie (ŚDS) funkcjonuje od 2000r. w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie.

  • ŚDS stanowi oparcie społeczne dla 25 pełnoletnich osób upośledzonych umysłowo i przewlekle psychicznie chorych z terenu Gminy Potęgowo – dom typu A i B. Osoby te w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.
  • ŚDS działa 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie (od godz. 7.30 do godz. 15.30).
  • Z wnioskiem o skierowanie do ŚDS może wystąpić osoba zainteresowana lub za jej zgodą - przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny.
  • Decyzję o skierowaniu i ustaleniu odpłatności za korzystanie z usług ŚDS wydaje kierownik GOPS na podstawie kompletu dokumentów, który stanowią:
  1. podanie,
  2. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,
  3. zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych,
  4. aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  5. wywiad środowiskowy przeprowadzony w oparciu o ustawę o pomocy społecznej.
  • Miesięczną odpłatność za usługi świadczone w ŚDS ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiednio kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 514 zł, natomiast kryterium dochodowe na osobę w rodzinie stanowi 634,00 zł).